Acem og andre teknikker

Kort om forskellige teknikker

Acem meditation sammenlignet med andre teknikker
Meditation er et ganske vidt begreb. Det dækker over aktiviteter, der er næsten lige forskellige som sportsgrenene skak og volleyball. Mange mærker i stigende grad behov for teknikker der fører mental fornyelse med sig, teknikker som ikke tidligere har været udbredte i vor kulturkreds.

Her ses en oversigt der gennemgås nedenfor.

Teknikker baseret på koncentration
Målorienterede; procesorientering ikke muligt

Teknikker baseret på spontanitet og åbenhed
Procesorienterede; specielt hvis de er sat ind i en ikke-religiøs eller kultisk kontekst

Teknikker med en religiøs eller kultisk ramme

 • Fantasi eller forestillingsteknikker
 • Kristne meditationsteknikker
 • Hinduistiske og buddhistiske teknikker
 • Maharishi Mahesh Yogi's Transcendental Meditation (TM)
 • Zen meditation i en religiøs kontekst
 • Mindfulness i en religiøs kontekst

Neutrale teknikker

 • Imaginationsteknikker brugt i moderne gestalt psykologi og psykosyntese
 • Selvsuggestion eller selvhypnose teknikker
 • Acem Meditation
 • Zen meditation uden en religiøs kontekst
 • Mindfulness uden en religiøs kontekst

Åbenhed, ikke retningsstyring
Efter vor erfaring kan man dele meditationsteknikker op i to typer: De, der er baseret på retningsstyring, dvs. at man bruger koncentration for at styre sindet i en på forhånd bestemt retning og forsøger at lukke spontane impulser ude. Andre teknikker er baseret på åbenhed, og giver derved tilgang til at arbejde med spontane processer i sindet. Acem-meditation er en udpræget repræsentant for de sidste. Teknikker baseret på koncentration og retningsstyring er af natur mere statiske, noget skal fastholdes mens alt andet skal udelukkes. Det kan eksempelvis bestå i at forfølge visse mål: ”Slap af i højre arm, derefter på oversiden af overkroppen...”, eller ”gør sindet tomt for tanker, se derefter en rose for dit indre øje”. Disse teknikker kan give god afspænding, men giver i mindre grad mulighed for psykologisk vækst. Teknikker præget af ”tænk positivt” filosofi har også et betydelig element af koncentration og udelukkelse i sig.

Åbenhedsteknikkerne er mere dynamiske og åbner andre muligheder for den mediterende. Det er vores erfaring at disse typer af teknikker, hvis de benyttes rigtigt, ikke alene giver god afspænding, men også bærer muligheden for en personlig udvikling i sig. Her er de spontane tanker og følelser ikke længere et forstyrrende fremmedelement, men en selvfølgelig del af processen, hvor det er hensigten at give det spontane større frihed. I åbenhedsteknikker er det således ikke målet der er det væsentlige, men processen.

Systematik, ikke naturalmeditation
Naturalmeditation kan f.eks. være baseret på at man er ude i naturen på et smukt sted og i en ret stemning og så opstår en sindstilstand med et meditativt præg. Det drejer sig således om meditationsprocesser der opstår mere eller mindre spontant, og som også let stopper op så fort man møder de begrænsninger og modkræfter mod forandring og udvikling der ligger i den enkeltes psykologi. Systematiske meditationsmetoder som Acem meditation indebærer i sig en mulighed til at gå ud over de begrænsninger som er indeboende i naturalmeditation med hensyn til afspænding, rekreation og (kun for nogle teknikkers vedkommende) personlig vækst.

Neutralitet i forståelsesrammen
Mange teknikker fører den mediterende ind i mere kultiske tankebaner, idet forståelsesrammen ved indlæringen og arbejdet med teknikken kan præge den mediterende, og evt. knytte denne til en guru eller lignende person, som det f.eks. er tilfældet med Maharishi Mahesh Yogi's Transcendental Meditation (TM). Acem ser dette som uheldigt for meditationsprocessen, fordi det flytter fokus over på noget mystisk eller på en karismatisk person. Dette er en defokusering, der virker direkte hæmmende for personlig vækst. I Danmark står Acem, så vidt vi har erfaret, alene med at undervise i en åbenhedsteknik hvor undervisningen er helt fri for et kultisk præg.

I en række religiøse samfund praktiseres forskellige meditationsteknikker hvor selve meditationen går ud på en koncentration om et religiøst tema, eller er sat ind i en religiøs forståelsesramme. Disse teknikker kan være af stor værdi for berigelse og inderliggørelse af den religiøse proces. Men hvis vi her ser bort fra den rent religiøse værdi og kun betragter disse metoder ud fra deres evne til at bidrage til fornyelse og personlig udvikling på det psykologiske plan, så har de i sig de samme begrænsninger som de kultiske teknikker. Dertil vil de som oftest have et betydelig indslag af en retningsstyring der begrænser det meditative potentiale.

Indsigt og dialog
For den, der søger en åbenhedsteknik, der kan give overskud i dagligdagen og øget selvindsigt, uden kultisk eller religiøst præg, er Acem-meditation et godt valg. Undervisningen bygger på en indgående psykologisk forståelse af teknikken, oparbejdet gennem Acems 35 års erfaring med meditationsundervisning. Først og fremmest er det den mediterende selv der gør sine erfaringer med meditation. Men dertil kommer værdifuld dialog med andre mediterende og trænede undervisere. Denne dialog afklarer og bringer processen, og dermed den mediterendes udvikling, videre. Dette er særlig nyttigt når forskellige psykologiske mekanismer gør at udviklingsprocessen bremses op. Dette vil ske efter et stykke tid ved alle former for teknikker der indebærer en udvikling af personligheden.

En afklarende dialog med fokus på de mentale processer under meditation, er en dialog der efter vor opfattelse er meget afgørende for at skabe en god undervisning. Den er et særkende ved Acem, og findes ikke i tilsvarende grad hos andre grupper der underviser i meditation i Danmark.

Ønsker du mere information om dette tema?
En langt mere uddybende beskrivelse af forskelle mellem de forskellige teknikker finder ud i artiklen ”Acem Meditation and other Meditation Practices” på Acems internationale hjemmeside.

Lær Acem-meditation

Lundsholm, Sverige
Lørdag 29 juni 2024 17:00
Halvorsbøle, Norge
Lørdag 06 juli 2024 18:00
Lundsholm, Sverige
Lørdag 27 juli 2024 18:00

Resultater af Acem-meditation

Acem-meditation giver afspænding, hjælper mod stress, og giver mere energi i hverdagen.

Stilhedens Psykologi

Dette er klassikeren om Acem-meditation. Bogen giver en letlæst og interessant indføring i fænomenet Acem-meditation. Selve teknikken og typiske resultater gennemgås. Siden første udgave i 1979 er bogen solgt i 40.000 eksemplarer.

Mer å hente - håndbok for brukere av Acem-meditasjon

Hvordan får du mest muligt ud af Acem-meditation når du er i gang med at bruge metoden? Her får du svarene.